Twoje komórki s?u?? jako model

Kiedy chrz?stka stawowa lub dyski kr?gos?upa s?abn? lub musz? zosta? zast?pione, mo?emy zrekonstruowa? wymagan? tkank? z komórek w?asnych (autologicznych) organizmu. W tym celu, co.don AG wykorzystuje innowacyjn? metod? o nazwie "in?ynieria tkankowa".

W naszej terapii przestrzegamy wszystkich przepisów Ustawy o Lekach, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i zarz?dzania jako?ci? (AMG, GMP, DIN EN ISO 9001).

Aby utrzyma? jako?? komórek, ka?dy transport przebiega w bezpiecznych warunkach, w ci?gu kilku godzin.